loading...

Zwroty towaru

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z klientami niebędącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI niebędącymi konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania produktu.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru produktu.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu produktu, Klient może zwrócić zakupiony produkt jedynie za zgodą sprzedawcy, na koszt klienta, jeżeli produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 10. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 13. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
do góry

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem konsumenta

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę - sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf) W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy - chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od sprzedawcy do konsumenta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnej rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi konsument (Klient).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wymienionych w załączniku.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
do góry
Przejdź do koszyka
Turbomag.pl
Internet Explorer Przykro nam, ale nasza firmowa strona https://turbomag.pl nie wspiera już przeglądarki Internet Explorer. Proszę zaktualizować przeglądarkę na Google Chrome, Mozilla Firefox albo Microsoft Edge.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu

Google maps Facebook Youtube